Οι επενδύσεις σε βιοαέριο και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Comment are off

Μια ανάλυση του έργου RESFARM για την Ισπανία

Πηγή: Breure et al. (2017)

Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας προκειμένου να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου όπως παρουσιάζονται στη συμφωνία του Παρισιού. Οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας. Η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι ένας από τους σημαντικότερους φραγμούς στην ανάπτυξη ανανεώσιμων ικανοτήτων. Το έργο RESFARM, έργο που βοηθά τους αγρότες να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που απαιτούνται για την ανάπτυξη της ηλιακής, αιολικής ενέργειας και του βιοαερίου, συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες και τις οικονομικές επιδόσεις των εγκαταστάσεων στα αγροκτήματα.

Αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο μοντέλο για την εκτίμηση των επενδυτικών απαιτήσεων και των ετήσιων δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των χωνευτήρων της γεωργικής εκμετάλλευσης, από βιβλιογραφία και πρακτικές εμπειρίες. Τα στοιχεία από τη βιβλιογραφία και το πεδίο της έρευνας,  αναλύθηκαν και εφαρμόστηκαν με εκθετική λειτουργία για να εκτιμηθεί το επενδυτικό κόστος σε σχέση με τις νέες εγκαταστάσεις βιοαερίου στην Ισπανία.

Το επενδυτικό κόστος κυμαίνεται μεταξύ € 2 και € 6 εκατομμυρίων ανά μονάδα ανά MWel ανάλογα με το μέγεθος του χωνευτή. Τα υψηλότερα κόστη διαπιστώθηκαν στις μικρές (500 kWel)  εγκαταστάσεις, με ραγδαία μείωση του κόστους στην αυξανόμενη χωρητικότητα (Σχήμα 1).

Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε από το κόστος καθ’ ‘όλη τη διάρκεια και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. To LCOE – Επίπεδο Κόστος Ηλεκτρισμού- χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών, του κόστους των πρώτων υλών και της λειτουργίας και συντήρησης (χρηματοδότηση, μεταφορές, φόροι, ασφάλειες, τέλη και επιδοτήσεις) σε σύγκριση με τα ορυκτά και άλλα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών και ηλιακών συστημάτων.

Το μέσο κόστος παραγωγής υπερβαίνει τις εκθέσεις από τη βιβλιογραφία που κυρίως αφορούν τη Γερμανία. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι απαιτείται στήριξη για την ανάπτυξη συστημάτων χωνευτηρίων βιοαερίου στο γεωργικό τομέα της Ισπανίας. Η κερδοφορία του χωνευτήρα συχνά περιορίζεται από το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όμως το κόστος επένδυσης αναμένεται να μειωθεί. Η βιώσιμη ανάπτυξη του βιοαερίου θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων των καλλιεργειών και των βιομηχανικών αποβλήτων), από το κεφάλαιο και από την αποδοτική διαχείριση του χωνευτή.