Inversores-pequena

T

ο RESFARM ήδη εργάζεται για την ανάπτυξη μίας πρότυπης λύσης για την εγκατάσταση και χρηματοδότηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη Νότιο Ευρώπη.

Η σύμπραξη RESFARM έχει ξεκινήσει διάλογο με παράγοντες της κεφαλαιαγοράς οι οποίοι έχουν την ικανότητα και την εξειδίκευση που είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό της καλύτερης πρότασης και της εφαρμογής της σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Για περισσότερες πληροφορίες:

 

 • Ο τύπος των τεχνολογιών ΑΠΕ που μπορεί να εγκατασταθεί σε αγροκτήματα εντάσεως κεφαλαίου με χαμηλό λειτουργικό κόστος και καθόλου κόστος καυσίμων. Έτσι, το κόστος της επένδυσης είναι ένα κρίσιμο σημείο για την οικονομική βιωσιμότητα των ΑΠΕ στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα περισσότερα αγροκτήματα στις χώρες-στόχους έχουν χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα που τους απέκλεισε από τις παραδοσιακές τραπεζικές πηγές χρηματοδότησης, ένα βασικό εμπόδιο για την απελευθέρωση των οικονομικών, κοινωνικών και εν δυνάμει περιβαλλοντικών ωφελειών μιας πράσινης παραγωγής ενέργειας στον αγροτικό τομέα.

  Για να επωφεληθείτε πλήρως από τη μείωση του κόστους εγκατάστασης και τις εξελίξεις των επιδόσεων των τεχνολογιών ΑΠΕ των τελευταίων ετών, απαιτείται ο αγροτικός τομέας να αναπτύσσει την ικανότητα να διευκολύνει την ευρεία πρόσβαση σε χαμηλού κόστους κεφαλαίου. Παραδοσιακά, οι επενδύσεις ΑΠΕ έχουν περιοριστεί σε δομές χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων ή δανειακής τραπεζικής που περιορίζει σημαντικά την προσφορά και αυξάνει το συνολικό κόστος του κεφαλαίου, και απαιτεί χρονοβόρες και απαιτητικές διαδικασίες.

  Είναι σημαντικό, ότι μόνο ένα μικρό υποσύνολο του κεφαλαίου είναι διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση έργων λόγω της πολυπλοκότητας των συμφωνιών και της έλλειψης ρευστότητας και διαφάνειας της επένδυσης. Αντ’ αυτού, η πλειοψηφία του παγκόσμιου κεφαλαίου – διαχειριζόμενο από συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους θεσμικούς επενδυτές – είναι επενδυμένο σε χρεόγραφα και μετοχές, τίτλους που τιμολογούνται από την αγορά, είναι εύκολα διαπραγματεύσιμα, και με υψηλή ρευστότητα.

 • Για να αναπτυχθεί η ικανότητα του τομέα παραγωγής ΑΠΕ, χρειάζεται να προσελκύσει κεφάλαια από τις αγορές κεφαλαίων και κυρίως από θεσμικούς επενδυτές. Θα μπορούν να το πράξουν μόνο εφόσον οι κατάλληλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης είναι σε θέση, η απόδοση των επενδύσεων είναι αρκετά υψηλή και οι επενδυτικές συνθήκες ελκυστικές. Υπάρχει ανάγκη ενός τόπου για την αξιοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος επενδυτών με συμφέροντες όρους.

  Η αλλαγή του μοντέλου χρηματοδότησης των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από ιδιωτικές πηγές κεφαλαίου στις δημόσιες αγορές κεφαλαίων, θα απαιτήσει τη διάθεση πρότυπων συμβάσεων και μεθόδων αποτίμησης και την εμπλοκή και των δύο, αγροτικών και οικονομικών φορέων του τομέα. Το RESFARM θα ετοιμάσει τα απαιτούμενα παραδοτέα με βάση την εκτεταμένη έρευνα και το διάλογο μεταξύ των δύο τομέων.

  Τα παραδοτέα αυτά θα περιλαμβάνουν συστημικά δεδομένα των επιδόσεων των συστημάτων ΑΠΕ στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μια λεπτομερή περιγραφή του χρηματοπιστωτικού μέσου προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την πραγματικότητα των αγροτικών και των χρηματοπιστωτικών τομέων, πρότυπα συμβόλαια και μεθόδους αποτίμησης που συμφωνήθηκαν από τις αγορές, καθώς και τα πρωτόκολλα για τον εντοπισμό και επικύρωση κατάλληλων έργων.

  Το RESFARM συλλέγει πληροφορίες και επιζητά υποστήριξη από δυνητικούς ενδιαφερόμενους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκειμένου να αναπτύξει το πλέον κατάλληλο μοντέλο για την προώθηση των ΑΠΕ στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

  Μπορείς να αποτελέσεις μέρος της διαδικασίας και να είσαι στην πρώτη γραμμή της επανάστασης για την πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη

 • Οι δυνατότητες του αγροτικού τομέα για την παραγωγή καθαρής και βιώσιμης ενέργειας είναι τεράστιες. Μέσω του έργου RESFARM έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες επενδυτικές ανάγκες σε συστήματα απόδοσης και κατανάλωσης, με αξία άνω των 65 δις €. Τα έργα περιλαμβάνουν από λέβητες βιομάζας πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων μέχρι φωτοβολταϊκά συστήματα άνω των 2 MW.

  Όλα τα έργα θα αναπτυχθούν με τη χρησιμοποίηση τυποποιημένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων καλών πρακτικών στο σχεδιασμό, στο έργο που θα αναληφθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση και στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση των συστημάτων. Αυτή η προσέγγιση θα δημιουργήσει μία «δεξαμενή» έργων με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται τόσο από τους εξειδικευμένους όσο και από τους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτά που συνοδεύονται από ενεργειακά συστήματα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

  Εάν είστε ένας επενδυτής και αναζητάτε ευκαιρίες στον τομέα της καθαρής ενέργειας ή του γεωργικού τομέα στη νότια Ευρώπη, τότε το έργο RESFARM μπορεί κάλλιστα να σας ενδιαφέρει.

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική ευκαιρία του έργου RESFARM.